Godło Polski


Specjaliści


Psycholog


Psychologiem w naszej placówce jest Pani Anika Świątek - ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia magisterskie z zakresu filozofii również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiadam uprawnienia psychoterapeuty po ukończonych cztero letnich studiach podyplomowych na Collegium Medicum UJ. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresy Psychodramy oraz liczne kursy i szkolenia dotyczące leczenia i profilaktyki uzależnień, terapii EEG Biofeedback. Pracuję pod superwizją.
Psycholog dokonuje diagnozy wychowanków, która staje się podstawą przygotowania indywidualnego planu edukacyjno terapeutycznego.


Diagnoza jest opracowywana w oparciu o przeprowadzone badania, analizę dokumentacji, wywiady, obserwację dziecka, obserwacje wychowawców i nauczycieli, diagnozę psychiatry. Psycholog prowadzi oddziaływania terapeutyczne w formie psychoterapii indywidualnej, treningu EEG Biofeedback, zajęć psychoprofilaktycznych ( w tym grupa III rzędowej profilaktyki uzależnień, interwencji kryzysowej). Wszyscy wychowankowie są objęci opieką psychologa, który dokonuje okresowej oceny stanu psychicznego lub też interweniuje na wniosek wychowawcy, nauczyciela czy rodzica

Zakres oddziaływań PsychologaDiagnozaDiagnoza deficytów osobowościowych, społecznych, poznawczych, określanie mocnych stron i potencjałów


Terapia indywidualnaPsychoterapia indywidualna wskazanie do terapii wynika ze sformułowanej diagnozy.

Interwencja kryzysowaKontakt terapeutyczny skoncentrowany na problemie wywołującym kryzys, problem, stres.

Trening EEG BiofeedbackWykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych

PsychoprofilaktykaZajęcia grupowe z zakresu profilaktyki uzależnień dotyczą: skutków stosowania różnych alkoholu i substancji psychoaktywnych

Spotkania grupoweSpotkania z wychowankami poszczególnych grup z lub bez wychowawcy mające charakter społeczności

PsychiatraW naszej placówce zatrudniony jest Psychiatra. Konsultuje on pacjentów pierwszorazowych, prowadzi leczenie, prowadzi kontynuację i/lub modyfikację leczenia pacjentów kontynuujących leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego. W razie potrzeby kieruje do placówek leczniczych - szpitala psychiatrycznego, stacjonarnych lub ambulatoryjnych placówek odwykowych, psychiatrycznych oddziałów sądowych o wzmocnionym zabezpieczeniu. Lekarz przyjeżdża do placówki, prowadzi konsultacje zgodnie z zapotrzebowaniem. Konsultuje pacjentów pierwszorazowych, prowadzi leczenie, prowadzi kontynuację lub modyfikację leczenia.


Pedagog


Do zadań szczegółowych pedagoga placówki należy:

Diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych wychowanków

- diagnozowanie wychowanków przejawiających zachowania agresywne                                                                                                                                                                                                                      - diagnozowanie wychowanków przejawiających problemy w zakresie stosowania środków psychoaktywnych                                                                                                                                          - realizacja programu zapobiegania ucieczką z placówki                                                                                                                                                                                                                                                          - prowadzenie zajęć w ramach programu profilaktyczno - socjoterapeutycznego "Małolat"                                                                                                                                                                                 - współpraca z Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Skawinie i innymi poradniami wg potrzeb

Pomoc pedagogiczna stymulująca powodzenia szkolne i osiągnie sukcesów

- prowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankiem oraz konsultacji z nauczycielami na temat przyczyn niepowodzeń szkolnych i możliwości ich przezwyciężenia                - rozwijanie u wychowanków umiejętności umożliwiających rozwiązywanie problemów związanych z okresem adolescencji                                                                                                           - doradztwo w zakresie sposobów nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi                                                                                                                                         - pomaganie w nauce wychowankom przejawiającym braki programowe wynikające z opóźnień szkolnych i zaniedbań środowiskowych

Diagnoza środowiska rodzinnego

- poznanie sytuacji materialnej warunków życia rodziny wychowanków. Gromadzenie informacji na temat środowiska wychowawczego (historia życia, kontakty rówieśnicze, sytuacja rodzinna i zdrowotna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - analizowanie dokumentacji osobowej wychowanka- prowadzenie rozmów wstępnych z wychowankiem                                                                                                                                                   - prowadzenie rozmów z rodzicami, opiekunami prawnymi, krewnymi, nauczycielami i wychowawcami w celu ustalenia przyczyn problemów wychowawczych i demoralizacji    - nawiązanie współpracy z kuratorami w Sądach rodzinnych właściwych dla miejsca zamieszkania wychowanków                                                                                                                                   - współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej w miejscach zamieszkania wychowanków

Propagowanie różnorodnych form poradnictwa w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu

Kształtowanie pozytywnych postaw wśród wychowanków:                                                                                                                                                                                                                                                    - zachęcać do rozwijania kompetencji społecznych - rozmowy w grupach wychowawczych                                                                                                                                                                                 - eliminowanie przemocy - trening umiejętności społecznych, trening kontroli złości                                                                                                                                                                                             - współpraca z wychowawcami i nauczycielami w pracy z wychowankiem sprawującymi trudności wychowawcze                                                                                                                                    - kontrola niepowodzeń szkolnych, pomoc w nadrabianiu zaległości programowych                                                                                                                                                                                                 Pedagogizacja rodziców i opiekunów:                                                                                                                                                                                                                                                                                               - rozmowy z rodzicami, opiekunami, osobami bliskimi wychowankom w celu zapewnienia wsparcia i umożliwienia kontaktu w czasie urlopowań                                                            Zajęcia socjoterapeutyczne

Kształtowanie postaw prospołecznych

- uczenie przestrzegania praw i obowiązków, regulamin oceniania zachowania "Jak Cię widzą tak Cię piszą"                                                                                                                                            - kształtowanie postawy tolerancji, empatii i otwartości na drugiego człowieka                                                                                                                                                                                                           - zaznajomienie z przepisami dotyczącymi praw człowieka                                                                                                                                                                                                                                                     - propagowanie szacunku dla odmienności kulturowej, religijnej i obyczajowej

Indywidualna opieka pedagogiczna

Opieka nad wychowankami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - diagnozowanie potrzeb chłopców                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - pomoc w adaptacji do pobytu w placówce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z rozłąki z najbliższymi                                                                                                       - udzielenie emocjonalnego wsparcia (terapia wspierająca)                                                                                                                                                                                                                                                   - pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w grupie                                                                                                                                                                                                                                                                            - wypracowanie metod pomocy wewnątrzgrupowej                                                                                                                                                                                                                                                                 - dbanie o zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa wychowanków oraz identyfikacji z grupą                                                                                                                                                                               Objęcie szczególną indywidualną pomocą pedagogiczną wychowanków nie akceptujących pobytu w placówce                                                                                                                                       - prowadzenie indywidualnych rozmów                                                                                                                                                                                                                                                                                              - zachęcanie do udziału w zajęciach kół zainteresowań                                                                                                                                                                                                                                                             - zachęcanie rodzin wychowanków, krewnych do częstszych odwiedzin w placówce, utrzymywania kontaktu telefonicznego i listownego

Indywidualna opieka pedagogiczna

- prowadzenie rozmów dotyczących dalszej nauki                                                                                                                                                                                                                                                                        - przeprowadzenie testów ułatwiających sprecyzowanie zainteresowań zawodowych oraz indywidualnych predyspozycji                                                                                                                  - utrzymywanie kontaktów z PCPR i OPS w miejscach zamieszkania chłopców                                                                                                                                                                                                            - przesłanie informacji do PCPR i OPS o przyszłorocznych usamodzielnieniach                                                                                                                                                                                                         - udzielenie pomocy w sprecyzowaniu planów na przyszłość, uświadomienie znaczenia niezależności życiowej i finansowej                                                                                                             - przygotowanie z wychowankami wniosków i podań do szkół środowiskowych                                                                                                                                                                                                         - przygotowanie z wychowankami programu usamodzielnienia                                                                                                                                                                                                                                              - zapoznanie wychowanków z przepisami prawnymi i wymogami jakie należy spełnić, ubiegając się o pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia, realizacja programu "Wychowanek poza domem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - pomoc w pozyskaniu ustawowych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                            - wnioskowanie o przydział mieszkania, miejsc w lokalach chronionych dla wychowanków opuszczających placówkę

Pomoc materialna

- współpraca z rodzicami pod kątem zaopatrywania wychowanków w odzież, przybory szkolne i środki higieniczne                                                                                                                               - współpraca z placówkami opiekuńczo - wychowawczymi w tym zakresie                                                                                                                                                                                                                    - sporządzanie wniosków do OPS w celu pozyskania środków na zakupy