Godło Polski


RODO


Klauzula informacyjna - ogólna

Klauzula informacyjna - monitoring

Klauzula informacyjna - dla składających aplikację CV

Klauzula informacyjna - dla kontrahentów


DOSTĘPNOŚĆ Branżowa Szkoła I Stopnia

DOSTĘPNOŚĆ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

DOSTĘPNOŚĆ Szkoła Podstawowa

DOSTĘPNOŚĆ Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych


Deklaracja dostępności

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Placówek - Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych 
w Wielkich Drogach

Wielkie Drogi 192
32 - 051 Wielkie Drogi
woj. Małopolskie

tel: +48 12270-60-16
tel: +48 506-392-49 
fax: +48 12270-63-08
e-mail: poczta@zpeow.internetdsl.pl

Numery telefonów na poszczególne grupy

Gr I +48 502 059 957
Gr II +48 502 059 846 
Gr III +48 502 059 933 
Gr IV +48 502 059 958 
Gr VI +48 502 059 934

Strona podmiotowa w ramach Systemu BIP Zespół - Placówek - Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach posiada następujące ułatwienia: 
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększania wielkości liter na stronie
- możliwość zwiększania interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Szczegółowy opis w zakresie dostępności architektonicznej szkoły:

- przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych - korytarze na jednym poziomie
- instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń - rampy podjazdowe
- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny, tablice informacyjne, portier
- zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - opieka portiera

W zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej:

- zapewnienie komunikacji z ZPEOW w Wielkich Drogach na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej we wniosku - pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku szkoły.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marta Janowska

e-mail:poczta@zpeow.internetdsl.pl
tel: +48 12270-60-16
tel: +48 506-392-490  
tel: +48 12270-63-08 


Poniżej klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym nasz fanpage Facebook w szczególności osobom, które: dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony "Lubię to", lub " Obserwuj", lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage 

1. Informacje dotyczące administratora danych
Administrator danych osobowych jest: Zespół Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach.
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: e-mailem: poczta@zpeow.internetdsl.pl  telefonicznie: 12 270 60 16
2. Inspektor ochrony danych - IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Danych inspektorem ochrony danych (IOD), którym jest Michał Matysik e-mail: jod@poczta.onet.eu 
3.Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
a). Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage
b). Administrator przetwarza informacje o: polubieniu fanpage/profilu/postu, aktywności na fanpage/profilu, treści komentarzy i postów zamieszczonych przez użytkowników. danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko); zdjęć profilowych: innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora: treść Państwa komentarzy oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger oraz informacji o obserwowaniu profilu.
c). Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa wraz z wejściem na fanpage/profil, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu
d). Administrator możne przetwarzać Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (artr.6 ust. 1 lit. fRODO) polegającego na: promowaniu wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook;
e). Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie fanpage/profilu na portalu społecznościowym Facebooka, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowanie za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu rożnych wydarzeń, które organizujemy i w których uczestniczymy, w tym promowanie osiągnięć i umiejętności naszych wychowanków, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).
f) Działanie naszego fanpage jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
g). Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. 
h) Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. 
4. Odbiorcy danych osobowych
- Panieństwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 
Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator Danych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich  przetwarzaniu, realizacji usług technicznych (np. dostawy usług internetowych) i organizacyjnych. Dane mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji celów przetwarzania na podstawie zawartej umowy powierzenia i/lub w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.
- Państwa dane osobowe mogą być przekazane właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
5.Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane do czasu wycofania Państwa zgody.
W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu ich usunięcia przez aurora.
Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikacje Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub nie kompletne,
c) żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych
g) w przypadku, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodności przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych - ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
7. Obowiązek posiadania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
8. Informacje o przekazaniu danych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
W związku z transferem danych do serwisu spółka Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.
Administrator nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza.
9. Informacje o profilowaniu
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
Dodatkowo Administrator wskazuje, iż wraz z Facebook pełnia funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk.