Godło Polski


Zajęcia pozalekcyjne 


Właściciel Małego Biznesu


Program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków w ramach realizacji projektu ?ICT ? Inspirujące - Ciekawe - Twórcze? - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach POKL Pod działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach. Program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków w ramach realizacji projektu ?ICT ? Inspirujące - Ciekawe - Twórcze? - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach POKL Pod działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach

Program opracowano na 30 godzin lekcyjnych

Celem zajęć jest przekazanie młodym ludziom informacji, które przydadzą się im w ich dorosłym życiu, przygotują ich do pracy w firmie.

W ramach zajęć prowadzi się:

PORADNICTWO DLA WŁAŚCICIELI MAŁEGO BIZNESU Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA, INTERNETU.

Słuchacze korzystają z Internetu, z wielu pozycji książkowych tj:

1. ABC small bussinesu 2009,Historia
?Oswajamy ortografię?- Program Edukacyjno-Terapeutyczny ?ORTOGRAFFITI?


Koncepcja pracy z uczniem

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ZPEOW w Wielkich Drogach, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. Trudności dyslektyczne uczniów w starszym wieku szkolnym sprowadzają się przede wszystkim do nieumiejętności poprawnego pisania. Dlatego ćwiczenia łączą usprawnianie procesów poznawczych z gruntownym opracowaniem reguł ortograficznych. W Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI biorą udział uczniowie uprzednio zdiagnozowani przez specjalistów z orzeczoną dysleksją rozwojową. Program jest realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Zajęcia grupowe w szkole prowadzone są w formie zajęć wyrównawczych. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Ukierunkowane są na pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się.

Celem pracy z serią ORTOGRAFFITI jest:

- wszechstronny rozwój funkcji poznawczych,

- utrwalanie znajomości reguł ortograficznych oraz rozwijanie umiejętności poprawnego pisania,

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej,

- kształcenie umiejętności czytania, szczególnie w zakresie rozumienia czytanej treści,

- rozwijanie sprawności językowej.

Warunkiem udziału w programie była praca z serią ?Ortografiiti?. 

Język Niemiecki

Program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków w ramach realizacji projektu ?ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze? - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach POKL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach.

Program opracowano na 30 godzin lekcyjnych

Program nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikami Anny Potapowicz i Krzysztofa Tkaczyka

aha! Neu - 1A i 1B dla gimnazjum - kurs podstawowy

W trakcie nauki realizowane są po 3 - 4 lekcje z kolejnych ośmiu rozdziałów, 4 lekcja to lekcja powtórkowa. Słuchacze pracują interaktywnie. Poniżej zamieszczone rozdziały przedstawiają plany wynikowe. Każdy rozdział kończy się krzyżówką, szukaniem słówek, rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu czytanego.

1.Hallo! Wie geht?s ?

? zna zwroty potrzebne do wyrażenia podstawowych informacji o sobie (imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania)

? rozumie w tekście słuchanym podstawowe informacje

? zna i stosuje zaimki osobowe w l. poj.: ich, du, er, sie ?

2.Familie und Verwandte

? nazywa członków najbliższej rodziny

? uzupełnia zdania związane z tematem ?rodzina? na podstawie ilustracji

? opowiada o rodzinie na podstawie podanych informacji

3.Schule

? zna nazwy dni tygodnia

? na podstawie planu lekcji zamieszczonego w podręczniku odpowiada na pytania dotyczące tygodniowego rozkładu zajęć

Zajęcia Dydaktyczno - Wyrównawcze i Specjalistyczne z Podstaw Matematyki z Elementami Dyskalkulii


Redukcja ucznia przejawiającego specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

Zajęcia te mają na celu ukazanie uczniom dotkniętym dyskalkulią oraz uczniom mającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, że przedmiotu tego można się nauczyć. Mają one pomóc uczniowi sprawniej poruszać się w świecie działań i symboliki matematycznej. Głównym celem terapii jest wdrażanie ucznia do wymagań stawianych przez szkołę, zwiększanie jego możliwości i pomniejszanie ograniczeń, co odbywało się m.in. przez:

  • przełamywanie strachu przed matematyką,

  • ukazywanie ciekawych stron przedmiotu,

  • uświadamianie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych,

  • przywracanie wiary we własne siły,

  • motywowanie do samodzielnej pracy.

A zatem oprócz przyswajania sobie bieżącego materiału (np. za pomocą kart pracy poruszających życiowe, praktyczne problemy dnia codziennego), uczniowie mieli możliwość ujrzenia innego oblicza matematyki - poprzez pryzmat gier i zabaw (zagadek, rebusów, krzyżówek matematycznych, matematycznych gier multimedialnych, planszowych, itp.), podczas których wzmagała się aktywnośćJęzyk Angielski


Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków z języka angielskiego w ramach realizacji projektu ?ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze ? program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych?

Celem zajęć było:

? rozwijanie sprawności czytania i pisania w języku angielskim;

? rozumienie tekstu mówionego i pisanego

? zdobywanie wiedzy na temat najpowszechniejszych zwyczajów i norm życia w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

? skuteczne używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach w mowie

? realizowanie projektów w zespole

? rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy

? wyrabianie poczucia własnej wartości.