Godło Polski

Kursy i Warsztaty

Program szkolenia Monter posadzek ceramicznych - GLAZURNIK


Temat : Materiałoznawstwo - 26 godzin

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć: wykonywać szkicowe rysunki mocowania okładzin i ich rozmieszczenia oraz warstw podłogowych; obliczać orientacyjną ilość materiału dla robót glazurniczych w oparciu o wskaźniki podane przez wykładowcę; rozróżniać poszczególne materiały i wyroby oraz określić ich cechy; omawiać zasady magazynowania materiałów na placu budowy;rozróżniać poszczególne rodzaje wyrobów do okładzin i posadzek; sporządzać receptury zaprawy i mieszanek betonowych; omawiać zasady magazynowania na placu budowy; sporządzać receptury zapraw do mocowania płytek i spoinowania; rozróżniać rodzaje lepiszcz i klejów i określać ich zastosowania; omawiać zasady magazynowania klejów; rozróżniać środki transportu poziomego i pionowego na budowie. określać zakres bieżącej konserwacji środków transportowych; posługiwać się maszynami do obróbki tworzyw sztucznych i przeprowadzać ich bieżącą konserwację. przestrzegać przepisów eksploatacyjnych i bhp; posługiwać się maszynami do obróbki płytek i wykonywania betonów i zapraw i przeprowadzać ich bieżącą konserwację.

1. Moduł: Szkicowanie

Ilość godzin: 4 godz 

Wiedza: Okładziny ze sztywnych płyt z tworzyw sztucznych - mocowanie do podłoży. Przekroje przez podłogi z po- sadzkami z płytek ceramicznych, kamiennych lub lastrykowych. Układ płytek we wnękach okiennych, narożach i załamaniach. Wskaźniki zużycia materiału 

2. Moduł: Płyty, płytki i listwy z tworzyw sztucznych

Ilość godzin: 4 godz

Wiedza: Tworzywa termoplastyczne, akrylowe oraz termo- i chemo utwardzalne. Cechy techniczne. Odporność na temperatury. Walory estetyczne. Barwa i faktura materiału. Wymiary wyrobów. Zasady magazynowania
PROGRAM SZKOLENIA KELNERSKO - BARMAŃSKIEGO Z ELEMENTAMI SAVOIR VIVRE:


I Dzień:

 1. Jak być dobrym pracownikiem gastronomii?

 2. Prezentacja zastawy stołowej

       - porcelana, szkło, sztućce

 1. Bielizna stołowa

      - rodzaje obrusów, serwet, scertingów itp.

 1. Praktyczna nauka składania serwet, rozkładania obrusów

II Dzień:

 1. Obsługa gości restauracyjnych indywidualnych

 2. Serwis niemiecki /klasyczny/

 3. Zasady nakrywania stołów

 4. Ćwiczenia z zakresu noszenia tac i talerzy

 5. Ćwiczenia praktyczne z zakresu powyższych zagadnień

III Dzień:

     1. Powtórka materiału

     2. Serwis francuski typu A i B

     3. Praktyczna obsługa Gości restauracyjnych indywidualnych

     4. Ćwiczenia z zakresu noszenia talerzy i tac

IV Dzień:

 1. Typologia win spokojnych i modyfikowanych

 2. Serwis win spokojnych

 3. Serwis champagne

 4. Ćwiczenia praktyczne z zakresu w/w materiałuProgram szkoleniaMonter ścianek działowych i sufitów podwieszanych


Temat : Materiałoznawstwo - 11 godzin

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć charakteryzować poszczególne rodzaje płyt gipsowo - kartonowych i ich podstawowe właściwości techniczne; charakteryzować materiały stosowane na elementy wypełniające sufity podwieszane; charakteryzować właściwości techniczne drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne lekkich ścian działowych i sufitów podwieszanych; oceniać przydatność drewna do zastosowania na elementy konstrukcyjne lekkich ścian działowych i sufitów podwieszanych; charakteryzować podstawowe środki do impregnowania drewna na elementy konstrukcyjne lekkich ścian działowych i sufitów podwieszanych; charakteryzować właściwości techniczne kształtowników metalowych stosowanych w konstrukcjach; charakteryzować właściwości techniczne materiałów wykończeniowych stosowanych w lekkich ścianach działowych i sufitach podwieszanych.

Temat : Czytanie dokumentacji technicznej - 4 godziny

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć: czytać rysunki techniczne przedstawiające sufity podwieszane i lekkie ściany działowe; robić szkice zmian do rysunków technicznych.

Temat : Konstrukcja sufitów podwieszanych i lekkich ścian działowych - 15 godzin

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć: charakteryzować podstawowe rodzaje
Program szkolenia kursu „Malarz


Temat : Roboty malarskie - 30 godzin (teoria)

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć: omawiać rodzaj i zakres robót malarskich wynikających z dokumentacji; omawiać wymiary pomieszczeń przeznaczonych do malowania; rysować rozwinięcie ścian pomieszczeń; określać zasady komponowania barw na bazie barw podstawowych; dobierać odpowiedni sprzęt i narzędzia do określonego zakresu robót; wykonywać drobne naprawy i bieżącą konserwację; określać przeznaczenie narzędzi i sprzętu; wykonywać prace konserwacyjne i drobne naprawy; posługiwać się aparatami do malowania z ręcznym napędem; wykonywać prace pomocnicze przy pracach agregatami do natrysku mechanicznego i pneumatycznego; przeprowadzać proste prace konserwacyjne i czyszczenie aparatów; mieszać farby wodne do malowania natryskowego w agregatach do przygotowywania farb; obsługiwać cedzak i sita do cedzenia farb i fluatów; określać rodzaje, charakterystykę i zasady magazynowania materiałów i wyrobów malarskich; określać rodzaje, charakterystykę i zasady magazynowania materiałów do przygotowy- wania podłoży; sporządzać farby wg żądanej receptury; sporządzać szpachlówki i kity do podłoży; współpracować z innymi zespołami przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu prac i projektu zagospodarowania placu budowy; objaśniać zakres własnych obowiązków wynikających z przydzielonych zespołowi zadań; wykonywać obmiar robót; rozliczać wynagrodzenie za pracę.

Temat : Roboty malarskie - 60 godzin (praktyka)

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć: oceniać alkaliczność tynków i wykonywać ich neutralizację; naprawiać i wygładzać powierzchnie tynków i zmniejszać ich

Kurs Kierowcy Wózka Widłowego

Wychowankowie w toku zajęć poznają:

 • podstaw budowy i zasad działania różnych typów wózków, dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji
 • prawidłowa obsługa układu manewrowego wózka
 • bezpieczna jazda wózkiem
 • prawidłowa reakcja w przypadku awarii
 • postępowanie zgodnie z przepisami BHP oraz p. poż.
 • udzielać pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach przy pracyWarsztaty umiejętności prowadzenia - Gospodarstwa Domowego

Wychowankowie w toku zajęć otrzymują:

 • Umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków;

 • Umiejętności z zakresu przeprowadzania prac remontowo-naprawczych i zdobniczych;

 • Umiejętności z zakresu projektowania i gospodarowania budżetem domowym;

 • Umiejętności z zakresu utrzymywania ładu i porządku (pranie, sprzątanie, prasowanie etc.).

Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i zajęć - Poradnictwa Zawodowego


Wychowankowie w cyklu zajęć zbiorowych oraz indywidualnych otrzymują:

 • Pomoc w samopoznaniu i określeniu swych dążeń w sferze rozwoju umiejętności zawodowych;

 • Pomoc w znalezieniu optymalnej dla nich drogi rozwoju zawodowego;

 • Warsztatową naukę umiejętności potrzebnych do aktywnego istnienia na rynku pracy.

  Szkolenia zawodowe

  Wychowankowie w indywidualnie dla siebie dobranych szkoleniach zdobywają:

Warsztaty Umiejętności Opiekuńczych i Wychowawczych

Wychowankowie w toku zajęć poznają:

 • Podstawy wiedzy i umiejętności potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju fizycznego, a także psychicznego dziecka oraz osoby niepełnosprawnej;

 • Czym są role społeczne: ojca, męża, członka rodziny i jak należy się w nich odnajdywać.
Warsztaty Umiejętności Interpersonalnych

Wychowankowie w toku zajęć nabędą:

 • Lepszą znajomość sposobów rozwiązywania konfliktów (np. w rodzinie);

 • Poznają sposoby asertywnego przekazywania swego stanowiska.
Warsztaty Fizjologii Płodności Ludzkiej i Planowania Rodziny


Wychowankowie w toku zajęć poznają:

 • Zasady fizjologii płodności ludzkiej;

 • Sposoby planowania rodziny.