Godło Polski


Kluby i Sekcje

Klub „Podaj Łapę”


Klub ma na celu niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym zwierzętom przez wychowanków mających ku temu predyspozycje. Opiera się na wychowankach naszej placówki, którzy regularnie w ramach wolontariatu odwiedzali Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Skawinie. Zajmowali się między innymi pomocą w 
Klub Twórczości Artystycznej " Beka"

W roku szkolnym 2013/14 rozpoczął swą działalność przy ZPEOW Wielkie Drogi Klub Twórczości Artystycznej „Beka”. Misją przyświecającą działaniom klubu jest promowanie szeroko rozumianej radości, którą staramy się okazywać, rozniecać i dzielić nią z innymi. Zadanie to osiągamy różnymi technikami z dziedziny kabaretu, teatru, improwizacji scenicznej i szeroko rozumianej socjoterapii. W bieżącym roku Klub „Beka” realizował zadania według przyjętego harmonogramu. W zajęciach uczestniczyli wychowankowie wszystkich grup wychowawczych. Przeciętnie na spotkaniach obecnych było od 8 do 14 uczestników. Zajęcia klubu „Beka” są okazją do odreagowania stresów i zmiany swego nastawienia do codziennych problemów i trosk.


Plan działań Klubu twórczości Artystycznej „Beka”

CELE OGÓLNE DZIAŁALNOŚCI KLUBU:

- odkrywanie i rozwój zainteresowań wychowanków w zakresie szeroko rozumianej sfery twórczości i kreatywności podopiecznych

- planowe organizowanie czasu wolnego wychowanków;

- przekazanie uczestnikom spotkań wiedzy z zakresu twórczości w tym twórczości kultury;

- aktywizowanie wychowanków do rozwoju własnej osobowości

(m.in. w zakresie poprawy autowizerunku, zdolności erystycznych, improwizacyjnych, interpersonalnych oraz umiejętności świadomego przekazu treści i emocji);

-korelacja działalności wychowawczej klubu z działalnością wychowawczą innych klubów oraz grup wychowawczych;

-aktywna działalność klubu na rzecz społeczności placówki;

- profilaktyka zachowań destrukcyjnych poprzez terapię sztuką;

-wykorzystanie działania w zespole klubu, jako czynnika integrującego wychowanków, sprzyjającego oddziaływaniom resocjalizacyjnym.


A. CELE POZNAWCZE:

1. Poznanie i opanowanie różnych umiejętności i technik z zakresu kultury i twórczości (z uwzględnieniem mini form scenicznych takich jak np. kabaret, teatr, heppening itp.);

Klub Harcerski 9 Drużyny Harcerskiej „Tatry” im. „Kurierów Tatrzańskich”


9 Drużyna harcerska liczy 10 wychowanków (druhów), którzy z własnej inicjatywy podjęli trud poznania tajników wiedzy harcerskiej i przestrzegania zasad wychowania harcerskiego. Drużyna w bieżącym roku szkolnym podjęła się wielu zadań harcerskich, większość z nich została zrealizowana. Druhowie reprezentowali placówkę w uroczystościach państwowych na poziomie gminy i środowiska lokalnego poprzez:

  1. Udział harcerzy w uroczystej Mszy Świętej i odsłonięcia tablicy pamiętającej nadania Wielkim Drogom aktu „Wsi Królewskiej” przez króla Jana III Sobieskiego .

  1. Udział w IX Zlocie Harcerskim Powiatu Krakowskiego w Skawinie-Korabnikach 

  1. Zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w Paszkówce w dniu Wszystkich Świętych.

  1. Uczestniczenie w uroczystej Mszy Św. z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, w Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz w śpiewaniu pieśni patriotycznych na Rynku w Skawinie 

  1. Wyjazd do Zakopanego po odbiór „Betlejemskiego Światła Pokoju” od harcerzy Słowackich i udział w Mszy Św. Klub Techniczny

Sekcja Kultury


Sekcja Kultury w ramach realizacji celu: eliminowania przejawów niedostosowania społecznego nieletnich przebywających w MOW w Wielkich Drogach, a w szczególności redukowania postaw antagonistyczno - destruktywnych wychowanków, a także działalności profilaktyki uzależnień, organizuje szereg imprez kulturalno - oświatowych. Celami szczegółowymi zajęć Sekcji Kultury jest integrowanie wychowanków, promowanie zdrowego stylu życia, pomoc wychowankom w odkrywaniu swoich mocnych stron, nabywanie nowych umiejętności, podnoszenie samooceny, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności konstruktywnego gospodarowania wolnym czasem, kultywowanie

Sekcja Sportowa

Zadaniem sekcji sportowej jest organizowanie rożnych form aktywności ruchowej i sportowej np: rozgrywane dyscypliny sportowe, konkurencje planowane na cały rok szkolny, które mobilizują wychowanków do podejmowania sportowego wysiłku fizycznego, które dają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Chłopcy są motywowani do współzawodnictwa z innym zawodnikami grupy, na korzyść swojej grupy, wiąże się to z podniesieniem prestiżu i wizerunku grupy. Za uzyskiwane wyniki w rywalizacji sportowej otrzymują nagrody indywidualne, medale i dyplomy co jest czynnikiem motywującym do podejmowania wysiłku sportowego we współzawodnictwie. Skupiamy się na podkreślaniu wartość walki fair - play, samego uczestnictwa w zawodach, robienia czegoś razem a nie wygrania za wszelką cenę. Działalność sekcji sportowej polega także na propagowaniu kultury osobistej, kultury języka, eliminowaniu wulgaryzmów,kultury dopingu sportowego oraz wpajania podstawowych zasad i norm społecznych. Sekcja sportowa prowadzi szeroko pojętą profilaktykę uzależnień. W ramach tego aspektu pracy, realizuje następujące cele:

- Rozbudza wśród młodzieży zainteresowania rożnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, utylitarnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposaża Sekcja Higieniczno - Porządkowa

Sekcja higieniczno- porządkowa realizuje działania profilaktyczne w ramach strategii edukacyjnych Zespołu- Placówek- Edukacyjno- Opiekuńczo- Wychowawczych w Wielkich Drogach. Głównym celem strategii edukacyjnych jest rozwijanie i uczenie się podstawowych umiejętności życiowych, czyli:

  • Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia.
  • Samoświadomość i empatia.Klub Plastyczny