Godło Polski


Pedagog


Do zadań szczegółowych pedagoga placówki należy:

Diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych wychowanków

- diagnozowanie wychowanków przejawiających zachowania agresywne                                                                                                                                                                                                                      - diagnozowanie wychowanków przejawiających problemy w zakresie stosowania środków psychoaktywnych                                                                                                                                          - realizacja programu zapobiegania ucieczką z placówki                                                                                                                                                                                                                                                          - prowadzenie zajęć w ramach programu profilaktyczno - socjoterapeutycznego "Małolat"                                                                                                                                                                                 - współpraca z Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Skawinie i innymi poradniami wg potrzeb

Pomoc pedagogiczna stymulująca powodzenia szkolne i osiągnie sukcesów

- prowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankiem oraz konsultacji z nauczycielami na temat przyczyn niepowodzeń szkolnych i możliwości ich przezwyciężenia                - rozwijanie u wychowanków umiejętności umożliwiających rozwiązywanie problemów związanych z okresem adolescencji                                                                                                           - doradztwo w zakresie sposobów nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi                                                                                                                                         - pomaganie w nauce wychowankom przejawiającym braki programowe wynikające z opóźnień szkolnych i zaniedbań środowiskowych

Diagnoza środowiska rodzinnego

- poznanie sytuacji materialnej warunków życia rodziny wychowanków. Gromadzenie informacji na temat środowiska wychowawczego (historia życia, kontakty rówieśnicze, sytuacja rodzinna i zdrowotna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - analizowanie dokumentacji osobowej wychowanka- prowadzenie rozmów wstępnych z wychowankiem                                                                                                                                                   - prowadzenie rozmów z rodzicami, opiekunami prawnymi, krewnymi, nauczycielami i wychowawcami w celu ustalenia przyczyn problemów wychowawczych i demoralizacji    - nawiązanie współpracy z kuratorami w Sądach rodzinnych właściwych dla miejsca zamieszkania wychowanków                                                                                                                                   - współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej w miejscach zamieszkania wychowanków

Propagowanie różnorodnych form poradnictwa w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu

Kształtowanie pozytywnych postaw wśród wychowanków:                                                                                                                                                                                                                                                    - zachęcać do rozwijania kompetencji społecznych - rozmowy w grupach wychowawczych                                                                                                                                                                                 - eliminowanie przemocy - trening umiejętności społecznych, trening kontroli złości                                                                                                                                                                                             - współpraca z wychowawcami i nauczycielami w pracy z wychowankiem sprawującymi trudności wychowawcze                                                                                                                                    - kontrola niepowodzeń szkolnych, pomoc w nadrabianiu zaległości programowych                                                                                                                                                                                                 Pedagogizacja rodziców i opiekunów:                                                                                                                                                                                                                                                                                               - rozmowy z rodzicami, opiekunami, osobami bliskimi wychowankom w celu zapewnienia wsparcia i umożliwienia kontaktu w czasie urlopowań                                                            Zajęcia socjoterapeutyczne

Kształtowanie postaw prospołecznych

- uczenie przestrzegania praw i obowiązków, regulamin oceniania zachowania "Jak Cię widzą tak Cię piszą"                                                                                                                                            - kształtowanie postawy tolerancji, empatii i otwartości na drugiego człowieka                                                                                                                                                                                                           - zaznajomienie z przepisami dotyczącymi praw człowieka                                                                                                                                                                                                                                                     - propagowanie szacunku dla odmienności kulturowej, religijnej i obyczajowej

Indywidualna opieka pedagogiczna

Opieka nad wychowankami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - diagnozowanie potrzeb chłopców                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - pomoc w adaptacji do pobytu w placówce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z rozłąki z najbliższymi                                                                                                       - udzielenie emocjonalnego wsparcia (terapia wspierająca)                                                                                                                                                                                                                                                   - pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w grupie                                                                                                                                                                                                                                                                            - wypracowanie metod pomocy wewnątrzgrupowej                                                                                                                                                                                                                                                                 - dbanie o zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa wychowanków oraz identyfikacji z grupą                                                                                                                                                                               Objęcie szczególną indywidualną pomocą pedagogiczną wychowanków nie akceptujących pobytu w placówce                                                                                                                                       - prowadzenie indywidualnych rozmów                                                                                                                                                                                                                                                                                              - zachęcanie do udziału w zajęciach kół zainteresowań                                                                                                                                                                                                                                                             - zachęcanie rodzin wychowanków, krewnych do częstszych odwiedzin w placówce, utrzymywania kontaktu telefonicznego i listownego

Indywidualna opieka pedagogiczna

- prowadzenie rozmów dotyczących dalszej nauki                                                                                                                                                                                                                                                                        - przeprowadzenie testów ułatwiających sprecyzowanie zainteresowań zawodowych oraz indywidualnych predyspozycji                                                                                                                  - utrzymywanie kontaktów z PCPR i OPS w miejscach zamieszkania chłopców                                                                                                                                                                                                            - przesłanie informacji do PCPR i OPS o przyszłorocznych usamodzielnieniach                                                                                                                                                                                                         - udzielenie pomocy w sprecyzowaniu planów na przyszłość, uświadomienie znaczenia niezależności życiowej i finansowej                                                                                                             - przygotowanie z wychowankami wniosków i podań do szkół środowiskowych                                                                                                                                                                                                         - przygotowanie z wychowankami programu usamodzielnienia                                                                                                                                                                                                                                              - zapoznanie wychowanków z przepisami prawnymi i wymogami jakie należy spełnić, ubiegając się o pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia, realizacja programu "Wychowanek poza domem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - pomoc w pozyskaniu ustawowych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                            - wnioskowanie o przydział mieszkania, miejsc w lokalach chronionych dla wychowanków opuszczających placówkę

Pomoc materialna

- współpraca z rodzicami pod kątem zaopatrywania wychowanków w odzież, przybory szkolne i środki higieniczne                                                                                                                               - współpraca z placówkami opiekuńczo - wychowawczymi w tym zakresie                                                                                                                                                                                                                    - sporządzanie wniosków do OPS w celu pozyskania środków na zakupy