Godło PolskiDiagnoza


DIAGNOZA – diagnoza deficytów osobowościowych, społecznych, poznawczych, określanie mocnych stron i potencjałów – w oparciu o badania psychologiczne, wywiad, badanie psychiatryczne. W oparciu o diagnozę konstruowany jest indywidualny plan edukacyjno terapeutyczny – podstawa planowanych działań terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych.