Godło Polski
Zajęcia Dydaktyczno - Wyrównawcze i Specjalistyczne z Podstaw Matematyki z Elementami Dyskalkulii


Redukcja ucznia przejawiającego specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

Zajęcia te mają na celu ukazanie uczniom dotkniętym dyskalkulią oraz uczniom mającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, że przedmiotu tego można się nauczyć. Mają one pomóc uczniowi sprawniej poruszać się w świecie działań i symboliki matematycznej. Głównym celem terapii jest wdrażanie ucznia do wymagań stawianych przez szkołę, zwiększanie jego możliwości i pomniejszanie ograniczeń, co odbywało się m.in. przez:

  • przełamywanie strachu przed matematyką,

  • ukazywanie ciekawych stron przedmiotu,

  • uświadamianie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych,

  • przywracanie wiary we własne siły,

  • motywowanie do samodzielnej pracy.

A zatem oprócz przyswajania sobie bieżącego materiału (np. za pomocą kart pracy poruszających życiowe, praktyczne problemy dnia codziennego), uczniowie mieli możliwość ujrzenia innego oblicza matematyki - poprzez pryzmat gier i zabaw (zagadek, rebusów, krzyżówek matematycznych, matematycznych gier multimedialnych, planszowych, itp.), podczas których wzmagała się aktywnośćucznia, a co za tym idzie rosła wiara wychowanka we własne siły i możliwości. Gry i zabawy dydaktyczne miały więc przede wszystkim w następstwie pobudzać ucznia do aktywności na lekcjach matematyki, przełamać bariery psychologiczne do przedmiotu oraz doskonalić:
  • umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,

  • zdolności rozumienia pojęć i zależności matematycznych,

  • rachunek pamięciowy, a także poprawić sprawność liczenia (tabliczka mnożenia oraz podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie),

  • zdolność do matematyzacji konkretnych sytuacji i umiejętność ich słownego opisu przy użyciu schematów obrazowych i symboli matematycznych.

Dzięki tym zajęciom u uczniów wzmogła się koncentracja uwagi, pamięć rachunkowa. Znacznie zwiększył się zasób słownikowy pojęć matematycznych, a także zdolność operowania symbolami, rozumowania arytmetycznego oraz myślenia logicznego na materiale abstrakcyjnym. Także stosunek uczniów do przedmiotu uległ poprawie, nie ma już mowy o niechęci i strachu przed matematyką, pozostały jedynie takie obszary tej dziedziny, nad którymi uczniowie chcą wciąż pracować i wracać do nich.