Godło Polski
Oswajamy ortografię”- Program Edukacyjno-Terapeutyczny „ORTOGRAFFITI”


Koncepcja pracy z uczniem

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ZPEOW w Wielkich Drogach, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. Trudności dyslektyczne uczniów w starszym wieku szkolnym sprowadzają się przede wszystkim do nieumiejętności poprawnego pisania. Dlatego ćwiczenia łączą usprawnianie procesów poznawczych z gruntownym opracowaniem reguł ortograficznych. W Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI biorą udział uczniowie uprzednio zdiagnozowani przez specjalistów z orzeczoną dysleksją rozwojową. Program jest realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Zajęcia grupowe w szkole prowadzone są w formie zajęć wyrównawczych. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Ukierunkowane są na pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się.

Celem pracy z serią ORTOGRAFFITI jest:

- wszechstronny rozwój funkcji poznawczych,

- utrwalanie znajomości reguł ortograficznych oraz rozwijanie umiejętności poprawnego pisania,

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej,

- kształcenie umiejętności czytania, szczególnie w zakresie rozumienia czytanej treści,

- rozwijanie sprawności językowej.

Warunkiem udziału w programie była praca z serią „Ortografiiti”. Każdy uczeń wykonuje ćwiczenia zawarte w zeszytach zamówionych przez szkołę w Wydawnictwie Operon. Gotowe narzędzia pracy stymulują wszystkie funkcje poznawcze: wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, motoryczne oraz rozwijają wszystkie umiejętności szkolne: czytanie, pisanie i liczenie. System ćwiczeń integrujących wspomaga rozwój psychomotoryczny uczniów, a w szczególności funkcje uczestniczące w czytaniu i pisaniu. Uczestnicy ćwiczą m.in. koncentrację uwagi, pamięci, logicznego myślenia, poszerzają zasób słownictwa i wiadomości. Utrwalają zasady pisowni z jednoczesnym usprawnianiem funkcji percepcyjno-motorycznych. Na zajęciach realizują zagadnienia w ramach kolejnych zeszytów serii „Ortograffiti”, a także cyklu dyktand w 10 punktach według Marty Bogdanowicz. Korzystają również z innych propozycji wydawniczych „Operonu”. Zmagania z ortografią uprzyjemniają „wierszyki łamiące języki”, wiersze ortograficzne i rebusy. W większości przypadków uczestnicy programu samodzielnie pracują na zajęciach z zeszytami, po czym konsultują otrzymane wyniki z prowadzącą zajęcia, wspólnie uzupełniając karty pracy ucznia i dokonując korekty popełnionych błędów. Karta pracy pozwala uczniowi i nauczycielowi, pod którego kierunkiem uczeń pracuje, sprawdzić między innymi tempo i systematyczność wykonywania ćwiczeń. Zajęcia pomagają uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce wypracować nawyki poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem, niwelują napięcia emocjonalne związane ze stałymi niepowodzeniami szkolnymi, motywują do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, pozytywnie wpływają na samoocenę.