Godło Polski
Język Niemiecki

Program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków w ramach realizacji projektu „ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze” - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach POKL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach.

Program opracowano na 30 godzin lekcyjnych

Program nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikami Anny Potapowicz i Krzysztofa Tkaczyka

aha! Neu - 1A i 1B dla gimnazjum - kurs podstawowy

W trakcie nauki realizowane są po 3 - 4 lekcje z kolejnych ośmiu rozdziałów, 4 lekcja to lekcja powtórkowa. Słuchacze pracują interaktywnie. Poniżej zamieszczone rozdziały przedstawiają plany wynikowe. Każdy rozdział kończy się krzyżówką, szukaniem słówek, rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu czytanego.

1.Hallo! Wie geht’s ?

• zna zwroty potrzebne do wyrażenia podstawowych informacji o sobie (imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania)

• rozumie w tekście słuchanym podstawowe informacje

• zna i stosuje zaimki osobowe w l. poj.: ich, du, er, sie …

2.Familie und Verwandte

• nazywa członków najbliższej rodziny

• uzupełnia zdania związane z tematem „rodzina” na podstawie ilustracji

• opowiada o rodzinie na podstawie podanych informacji

3.Schule

• zna nazwy dni tygodnia

• na podstawie planu lekcji zamieszczonego w podręczniku odpowiada na pytania dotyczące tygodniowego rozkładu zajęć


4.Hobby und Freizeit

• zna wybrane słownictwo związane z obsługą komputera i Internetem

• zna i stosuje słownictwo dotyczące zainteresowań i sposobu spędzania wolnego czasu ( uzupełnia tabelę, przyporządkowuje)

5.Rund um die Uhr

• pyta i udziela informacji na temat czasu zegarowego

• podaje czas zegarowy w języku potocznym

6.Essen und Trinken

• zna nazwy podstawowych produktów żywnościowych i posiłków

• dopasowuje opisy nawyków żywieniowych (śniadanie) do odpowiednich krajów w tekście słuchanym i czytanym

7.Feste und Partys

• zna nazwy pór roku i miesięcy

• podaje daty

• pyta o menu i o zakupy

• umie złożyć życzenia

8.Wohnen

• zna nazwy pomieszczeń

• dopasowuje sprzęty i meble do kolejnych pomieszczeń

• pyta o miejsce zamieszkania