Godło PolskiProgram szkolenia kursu „Malarz


Temat : Roboty malarskie - 30 godzin (teoria)

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć: omawiać rodzaj i zakres robót malarskich wynikających z dokumentacji; omawiać wymiary pomieszczeń przeznaczonych do malowania; rysować rozwinięcie ścian pomieszczeń; określać zasady komponowania barw na bazie barw podstawowych; dobierać odpowiedni sprzęt i narzędzia do określonego zakresu robót; wykonywać drobne naprawy i bieżącą konserwację; określać przeznaczenie narzędzi i sprzętu; wykonywać prace konserwacyjne i drobne naprawy; posługiwać się aparatami do malowania z ręcznym napędem; wykonywać prace pomocnicze przy pracach agregatami do natrysku mechanicznego i pneumatycznego; przeprowadzać proste prace konserwacyjne i czyszczenie aparatów; mieszać farby wodne do malowania natryskowego w agregatach do przygotowywania farb; obsługiwać cedzak i sita do cedzenia farb i fluatów; określać rodzaje, charakterystykę i zasady magazynowania materiałów i wyrobów malarskich; określać rodzaje, charakterystykę i zasady magazynowania materiałów do przygotowy- wania podłoży; sporządzać farby wg żądanej receptury; sporządzać szpachlówki i kity do podłoży; współpracować z innymi zespołami przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu prac i projektu zagospodarowania placu budowy; objaśniać zakres własnych obowiązków wynikających z przydzielonych zespołowi zadań; wykonywać obmiar robót; rozliczać wynagrodzenie za pracę.

Temat : Roboty malarskie - 60 godzin (praktyka)

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć: oceniać alkaliczność tynków i wykonywać ich neutralizację; naprawiać i wygładzać powierzchnie tynków i zmniejszać ichnasiąkliwość; usuwać stare powłoki malarskie; usuwać wady drewna z powierzchni przeznaczonej do malowania; zmniejszać nasiąkliwość podłoży drewnianych i z tworzyw drzewnych przez gruntowanie, szpachlowanie i szlifowanie podłoża; czyścić powierzchnie stalowych i żeliwnych przez śrutowanie lub piaskowanie; likwidować rdzę i tłuszcze z powierzchni metalowych; przygotowywać podłoże betonowe pod malowanie różnymi technikami; naprawiać uszkodzenie powierzchni i izolować plamy; wykonywać zabiegi zmniejszające nasiąkliwość podłoża; usuwać stare powłoki malarskie; wykonywać malowanie zwykłe przy pomocy pędzla; wykonywać malowanie zwykłe przy pomocy wałka; obsługiwać aparaty do natrysku mechanicznego w zakresie kontroli wysokości ciśnienia; przygotowywać farby do natrysku i oceniać ich jakość; oceniać stan przygotowania podłoża pod malowanie techniką wapienną i cementową; przygotowywać składniki farb i zmieszać je w odpowiedniej proporcji (jeśli brak farb przygotowanych fabrycznie); wykonywać malowanie techniką wapienną i cementową przestrzegając zasad bhp i ppoż.; oceniać jakość wykonanej pracy i dokonać jej obmiaru; oceniać stan przygotowania podłoża pod malowanie techniką klejową; wykonywać malowanie techniką klejową przestrzegając zasad bhp i p.poż.; oceniać stan przygotowania podłoża pod malowanie techniką emulsyjną. wykonywać malowanie techniką emulsyjną przestrzegając zasad bhp i ppoż.; oceniać stan przygotowania podłoża pod malowanie techniką olejną; wykonywać malowanie techniką olejną przestrzegając zasad bhp i ppoż.