Godło PolskiProgram szkoleniaMonter ścianek działowych i sufitów podwieszanych


Temat : Materiałoznawstwo - 11 godzin

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć charakteryzować poszczególne rodzaje płyt gipsowo - kartonowych i ich podstawowe właściwości techniczne; charakteryzować materiały stosowane na elementy wypełniające sufity podwieszane; charakteryzować właściwości techniczne drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne lekkich ścian działowych i sufitów podwieszanych; oceniać przydatność drewna do zastosowania na elementy konstrukcyjne lekkich ścian działowych i sufitów podwieszanych; charakteryzować podstawowe środki do impregnowania drewna na elementy konstrukcyjne lekkich ścian działowych i sufitów podwieszanych; charakteryzować właściwości techniczne kształtowników metalowych stosowanych w konstrukcjach; charakteryzować właściwości techniczne materiałów wykończeniowych stosowanych w lekkich ścianach działowych i sufitach podwieszanych.

Temat : Czytanie dokumentacji technicznej - 4 godziny

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć: czytać rysunki techniczne przedstawiające sufity podwieszane i lekkie ściany działowe; robić szkice zmian do rysunków technicznych.

Temat : Konstrukcja sufitów podwieszanych i lekkich ścian działowych - 15 godzin

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć: charakteryzować podstawowe rodzajesufitów podwieszanych; charakteryzować podstawowe wymagania techniczne, stawiane sufitom podwieszanym; charakteryzować podstawowe rodzaje i typy lekkich ścian działowych; charakteryzować podstawowe wymagania techniczne stawiane lekkim ścianom działowym; charakteryzować podstawowe wymagania techniczne stawiane przy odbiorze robót; charakteryzować najczęściej spotykane błędy wykonawcze; sprawdzać dokładność wykonania prac montażowych.


Temat : Technologia robót - 60 godzin

Cele kształcenia: słuchacz powinien umieć: stosować w praktyce zasady bhp; przeprowadzać pomiary i wytyczać zamocowania elementów konstrukcyjnych sufitów podwieszanych; Przeprowadzać pomiary i wytyczać zamocowania elementów konstrukcyjnych lekkich ścian działowych; impregnować elementy drewniane konstrukcji; montować elementy konstrukcyjne sufitów podwieszanych; montować elementy konstrukcyjne ścian działowych; mocować i osadzać drzwi i okna w ścianach działowych; wykonywać obudowy przejść izolacyjnych; mocować płyty gipsowo-kartonowe; poziomować sufity podwieszane; sprawdzać ustawienie w pionie oraz płaskość lekkich ścian działowych; stosować masy szpachlowe; przygotować powierzchnie pod malowanie lub tapetowanie; wykańczać styki między płytami gipsowo-kartonowymi; zabezpieczać narożniki lekkich ścian działowych.