Godło PolskiKlub Twórczości Artystycznej " Beka"

W roku szkolnym 2013/14 rozpoczął swą działalność przy ZPEOW Wielkie Drogi Klub Twórczości Artystycznej „Beka”. Misją przyświecającą działaniom klubu jest promowanie szeroko rozumianej radości, którą staramy się okazywać, rozniecać i dzielić nią z innymi. Zadanie to osiągamy różnymi technikami z dziedziny kabaretu, teatru, improwizacji scenicznej i szeroko rozumianej socjoterapii. W bieżącym roku Klub „Beka” realizował zadania według przyjętego harmonogramu. W zajęciach uczestniczyli wychowankowie wszystkich grup wychowawczych. Przeciętnie na spotkaniach obecnych było od 8 do 14 uczestników. Zajęcia klubu „Beka” są okazją do odreagowania stresów i zmiany swego nastawienia do codziennych problemów i trosk.


Plan działań Klubu twórczości Artystycznej „Beka”

CELE OGÓLNE DZIAŁALNOŚCI KLUBU:

- odkrywanie i rozwój zainteresowań wychowanków w zakresie szeroko rozumianej sfery twórczości i kreatywności podopiecznych

- planowe organizowanie czasu wolnego wychowanków;

- przekazanie uczestnikom spotkań wiedzy z zakresu twórczości w tym twórczości kultury;

- aktywizowanie wychowanków do rozwoju własnej osobowości

(m.in. w zakresie poprawy autowizerunku, zdolności erystycznych, improwizacyjnych, interpersonalnych oraz umiejętności świadomego przekazu treści i emocji);

-korelacja działalności wychowawczej klubu z działalnością wychowawczą innych klubów oraz grup wychowawczych;

-aktywna działalność klubu na rzecz społeczności placówki;

- profilaktyka zachowań destrukcyjnych poprzez terapię sztuką;

-wykorzystanie działania w zespole klubu, jako czynnika integrującego wychowanków, sprzyjającego oddziaływaniom resocjalizacyjnym.


A. CELE POZNAWCZE:

1. Poznanie i opanowanie różnych umiejętności i technik z zakresu kultury i twórczości (z uwzględnieniem mini form scenicznych takich jak np. kabaret, teatr, heppening itp.);
2. Poznanie i umiejętność doboru odpowiednich środków wyrazu artystycznego do poszczególnych rodzajów realizowanych form;

3. Poznawanie, utrwalanie i rozwijanie wiadomości teoretycznych i praktycznych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

B. CELE KSZTAŁCĄCE:

1. Kształcenie i rozwijanie posiadanych i nowych umiejętności z zakresu twórczości i kultury takich jak: mowa ciała, artykulacja głosu, obsługa urządzeń audio-wideo, własne sposoby przekazu treści kultury;

2. Kształtowanie nawyków staranności, dokładności, czystości i estetyki realizowanych projektów;

3. Kształtowanie postaw współpracy i współdziałania oraz gotowości do pomocy innym.


C. CELE WYCHOWAWCZE:

1. Właściwa organizacja czasu wolnego wychowanków;

2. Rozwój zainteresowań i umiejętności immanentnych podopiecznych klubu;

3. Rozbudzanie wrażliwości kulturalnej i estetycznej klubowiczów;

4. Kształtowanie postaw współpracy, koleżeństwa, pomocy, odpowiedzialności oraz pewności siebie;

5. Rozwój postawy szacunku dla pracy własnej oraz innych;

6. Rozwój umiejętności współzawodnictwa i kulturalnej zachowania w sytuacjach o podwyższonym napięciu emocjonalnym;

7. Rozwój poczucia humoru i ćwiczenie umiejętności poprawy obniżonego nastroju;

6. Przekazywanie zdobytych wiadomości oraz posiadanych umiejętności współuczestniczącym w zajęciach;

7. Kształcenie umiejętności autooceny i dystansu do oceny zewnętrznej

Powyższe cele realizowane są w comiesięcznych cyklach zajęć klubowych. Zajęcia klubu odbywają się w pomieszczeniach klubu oraz na terenie auli średnio raz w tygodniu przez 2 godziny (możliwy inny podział zajęć związany z czynnikami takimi jak: sytuacja wychowawcza, bądź specyfiką pracy twórczej podczas realizacji projektu).