Godło Polski

Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

W 2020 roku wykonano modernizację energetyczną w budynku internatu Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

Podjęte w ramach inwestycji działania modernizacyjne poprawiły komfort cieplny budynku, obniżyły koszty jego ogrzewania oraz wykorzystania energii elektrycznej. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom udało się również zmniejszyć emisję substancji zanieczyszczających do atmosfery.                                                                                                                    W ramach realizacji Projektu wykonano wymianę kotłowni na nowoczesną kondensacyjną dwufunkcyjną kotłownię gazową dla potrzeb c.o. i c.w.u. z automatyką pogodową. Jest ona wyposażona w licznik ciepła.                                                                Dodatkowo do celów wspomagania c.w.u. przeprowadzono montaż na dachu budynku systemu solarnego składającego się z 20 płaskich kolektorów słonecznych i nowego zasobnika c.w.u. wraz z opomiarowaniem. W ramach Projektu wykonano wymianę instalacji elektrycznej – w celu doprowadzenia do stanu, który umożliwiał przeprowadzenie modernizacji oświetlenia oraz wymianę oświetlenia na nowoczesne typu LED wraz z automatyką sterującą (czujniki ruchu). Wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się z 20 paneli o łącznej mocy 10 kW do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budynku wraz z automatyką i licznikiem pozyskanej energii.